ข้างเคียง

วันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการPLC ระยะที่ ๒ ระดับเครือข่ายจังหวัดนครปฐม ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เติมต่อกิจกรรม CLT ณ รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม ทั้งนี้ รอง ศธจ.นฐ. นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์  ได้พบปะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร รร. ครูผู้เข้ารับการพัฒนา และวิทยากรจาก สพป.ราชบุรี เขต ๒ สพป.นครปฐมเขต ๑ เขต ๒ สพม..๙  สช. อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ม.มหิดล ม.ศิลปากร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มรภ.นครปฐม และคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม

lek01

อบรมเชิงปฏิบัติการPLC ระยะที่ ๒ ระดับเครือข่ายจังหวัดนครปฐม

Advertisement
By bongkotsakorn
ข้างเคียง

วันที่  ๒๘ -๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน Best practice  และร่วมสัมมนาทางวิชาการ การนำยุทธศาสตร์การบูรณาการการศึกษาสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ในงาน “๑ ปี ปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  โดยนายการุญ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา

lek.jpg

“๑ ปี ปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง”

By bongkotsakorn
ข้างเคียง

วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  นางบงกชษกรณ์  แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม ดำเนินการ การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ในโรงเรียน โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จัดประชุม ณ โรงเรียนหอเอกวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะได้นำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ต่อไป (ภาพกิจกรรม)

lek

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ในโรงเรียน

By bongkotsakorn
ข้างเคียง

วันที่ 14 มิถุนายน 2561  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางบงกชษกรณ์  แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม ได้ลงพื้นที่ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดทุ่งสีหลงและโรงเรียนวัดสามง่าม  อ.ดอนตูม พบว่า โรงเรียนได้รับงบประมาณเต็มจำนวน 100% ทั้งนี้ จากการสอบถาม สัมภาษณ์  ผอ.โรงเรียน  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียน พบว่าโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดเมนูอาหาร  นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  โดยโรงเรียนดำเนินการจัดอาหารกลางวันเองและจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหาร  ได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบจากวัดและชุมชนเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังได้รับการดูแลด้านสุขภาพของนักเรียนและแม่ครัวจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สถานที่ประกอบอาหารและรับประทานอาหาร สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล

lek

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน

By bongkotsakorn
ข้างเคียง

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครปฐม  ได้ลงพื้นที่ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดบ้านยาง  โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ และโรงเรียนบอสโกพิทักษ์  ซึ่งพบว่าโรงเรียนได้รับงบประมาณมาเต็มจำนวน 100%  จากการสอบถาม สัมภาษณ์  ผอ.โรงเรียน  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียน พบว่าโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดเมนูอาหาร  นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  โดยโรงเรียนดำเนินการจัดอาหารกลางวันเองและจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหาร  สถานที่ปรุงอาหารและรับประทานอาหารถูกหลักสุขาภิบาล นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเมนูอาหารและได้รับการสนับสนุนข้าวสารจากวัดและชุมชนในช่วงเทศกาล  มีผู้ใจบุญนำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนตามวาระต่าง ๆ และได้รับการดูแลด้านสุขภาพของนักเรียนและแม่ครัวจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

lek

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน

By bongkotsakorn
ข้างเคียง

วันที่ 12 มิถุนายน 2561  นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาจังหวัดนครปฐม  ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม และโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม  ซึ่งพบว่าทั้ง 2 โรงเรียนดำเนินงานอาหารกลางวันโดยยึดประโยชน์ของนักเรียน  เมนูอาหารกลางวันถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นรายเดือนโดยสำรวจจากความต้องการของนักเรียนและใช้โปรแกรม Thai School Lunch  อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่  และมีปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน  สถานที่ปรุงอาหาร  สถานที่รับประทานอาหารถูกหลักสุขาภิบาล

lek

ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม และโรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม

By bongkotsakorn
ข้างเคียง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ศน.บงกชษกรณ์​แซมสีม่วง​ และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้านิเทศการเตรียมความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านการบริหารด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน​ ด้านนักเรียน​ ด้านผลสัมฤทธิ์​ ด้านหลักสูตร​ การจัดการเรียนการสอน และการรายงาน sar โรงเรียนอนุบาลชโรทร อ.กำแพงแสน​ จ.นครปฐม​และโรงเรียนเดชอนุสรณ์​ อ.นครชัยศรี​ จ.นครปฐม

lek

 

นิเทศการเตรียมความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

By bongkotsakorn
ข้างเคียง

Untitled-3วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นางบงกชษกรณ์  แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้านิเทศการเตรียมความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ด้านการบริหารด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน​  ด้านนักเรียน​ ด้านผลสัมฤทธิ์​ ด้านหลักสูตร​ การจัดการเรียนการสอน และการรายงาน sar  โรงเรียนอนุบาลณัฐกฤตา(แพรววิทยา) และ โรงเรียนเด็กสายรุ้ง​  อ.กำแพงแสน​ จ.นครปฐม

lek77890

 

 

By bongkotsakorn
ข้างเคียง

เมื่อวันที่16-18 พฤษภาคม 2561​ นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบคัดกรองนักเรียนในโรงเรียนเอกชน (อบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ)  ณ.ห้องประชุมกิ่งเพชร​ โรงแรมเวล อ.เมืองนครปฐม​ จ.นครปฐม​  โดยมี ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพฯ​   และคณะวิทยากรจากการศึกษาพิเศษส่วนกลางกรุงเทพฯและศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 1

lek3

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบคัดกรองนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

By bongkotsakorn
ข้างเคียง

ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษา ธิการจังหวัดนครปฐม และนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  เพื่อ หารือเกี่ยวกับ ความเคลื่อนไหวของ ศึกษาธิการจังหวัด การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในรอบเดือน 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2561 การจัดทำเอกสารวิชาการ ของกลุ่มงานต่างๆ และการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ต่างของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา  9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 15052561

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์

By bongkotsakorn